Регламент ради

Додаток
до рішення селищної ради
№ 1/5 від 12 листопада 2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи Колківської селищної ради

Розділ І

Загальні положення

Згідно із Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” (далі Законом) селищна рада є органом місцевого самоврядування Колківської територіальної громади з власною компетенцією, у межах якої діє самостійно.

Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів) визначається радою попереднього скликання відповідно до Закону України „ Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських”. Селищний голова обирається безпосередньо територіальною громадою смт.Колки на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном, визначеним Конституцією України, визначеному Законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет Колківської селищної ради та головує на її засіданнях.

Селищна рада утворює й обирає постійні та інші комісії. За поданням селищного голови обирається секретар селищної ради. Рада утворює виконавчий комітет, визначає його кількість і затверджує персональний склад.

Повноваження Колківської селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

У своїй діяльності Колківська селищна рада керується Конституцією України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України, цим регламентом.

Селищна рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів Колківської територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими нормативними документами.

Колківська селищна рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та селищного голови. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця праці.

Сесії ради проводяться гласно, широко висвітлюються місцевими засобами масової інформації, а матеріали сесії оприлюднюються на веб-сайті та інформаційних стендах або в інший спосіб .

 

Розділ ІІ

Планування роботи селищної ради

Селищна рада здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на півроку і затверджується на сесії.

За згодою ради селищний голова, постійні комісії, за необхідності, можуть вносити зміни в план роботи ради.

Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, політичних партій, громадських об’єднань та органів самоорганізації населення, подаються не пізніше ніж за 20 днів селищному голові, який складає проект плану та вносить його на обговорення в постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

Постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи з плану роботи селищної ради, плану соціально-економічного розвитку, цільових комплексних програм та рішень ради.

Виконавчий комітет планує свою роботу поквартально.

Контроль за виконанням плану роботи селищної ради здійснюють селищний голова, постійні комісії, депутати ради.

 

Розділ ІІІ

Сесії

1. Порядок скликання сесії

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також постійних засідань ради. Сесія ради скликається за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

На пленарних засіданнях селищної ради вирішують такі питання:

 • затвердження регламенту ради;
 • утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 • утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу комітету та його розпуск;
 • обрання за пропозицією селищного голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
 • інші питання, які передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” (розділ ІІ, глава І, ст.25).

У разі неможливості або немотивованої відмови селищного голови скликати сесію, сесію скликає секретар селищної ради. Перелік цих випадків передбачений Законом.

Коли ж сесію не скликає ні селищний голова, ні секретар у двотижневий термін, тоді вона скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.

Рішення селищного голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках- не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення про сесії вивішується на дошці оголошень у відведених для цього місцях або попереджується депутатів особисто кожного усно або письмово.

Сесію селищної ради відкриває і веде відповідно селищний голова, а у випадках, передбачених частиною шостою ст.46 Закону, секретар ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів цієї ради.

Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Якщо ж на сесії присутні менше депутатів (не менше семи), то шляхом голосування може прийматися рішення про проведення засідання.

На будинку, де працює рада, піднімається Державний Прапор України ( у разі , коли сесія відбувається поза приміщенням селищної ради).

Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На сесію чи засідання ради запрошують депутатів Верховної Ради України, депутатів обласних і районних рад, представників державних органів влади, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення.


2. Підготовка питань

Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати селищний голова, постійні комісії, депутати, виконавчі комітети селищної ради, голова районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної рад, загальні збори громадян.

Для розгляду сесією селищної ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які виносяться на розгляд ради, надаються селищному голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 25 робочих днів . Пропозиції викладаюься письмово, а проект рішення подається в електронному , друкованому вигляді.

Селищний голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів селищної ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується селищною радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Проекти бюджету, планів та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань розробляються виконавчим комітетом.

Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії селищної ради, враховуються думки та пропозиції Колківської територіальної громади.

Проекти рішень селищної ради з основних питань розглядаються відповідними постійними комісіями.

Проекти рішень селищної ради оприлюднюються у порядку , визначеному абзацом 9 Розділу І. « Загальні положення» , не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх рогляду.

Відповідно до статей 9, 35 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюється шляхом опублікування в районній газеті “Нова доба” та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта»;


3. Ведення сесії.

Першу сесію новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі. ЇЇ відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

Наступні сесії веде селищний голова.

Відкриття та закриття сесійних засідань селищної ради супроводжуються Державним гімном України „ Ще не вмерла Україна”.

Тривалість доповіді, співдоповідей та підсумкового слова встановлюється сесією за погодженням з доповідачем та співдоповідачем, але становить не більше 30 хвилин для доповіді та 10 хвилин для співдоповіді, крім випадків, погоджених з депутатами. Виступи з обговорення тривають 5-7 хвилин. Для повторного виступу з одного питання, виступів під час обговорення проектів рішень, кандидатур, щодо порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, пропозицій надається до 3-х хвилин. За необхідності головуючий має право за згодою більшості присутніх депутатів продовжити час для виступу.

Перерви в роботі оголошуються через 1,5 години на 10 хвилин.

Порядок роботи сесії та інші процедурні питання приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Секретар селищної ради веде протокол сесії, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, проводить підрахунки голосів під час проведення відкритого голосування.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів селищна рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів.

Бюлетені для таємного голосування виготовляють під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою відповідно до кількості обраних депутатів і видаються членами лічильної комісії згідно зі списком.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. За доповіддю комісії селищна рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом. Пропозиції та рішення за основу приймаються відкритим голосуванням, крім випадків проведення відкритого поіменного голосування за пропозицією депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною від зареєстрованих на пленарному засіданні ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

Лічильна комісія організовує відкрите та відкрите поіменне голосування.

Для проведення поіменного голосування лічильною комісією в алфавітному порядку складається список депутатів ради.

При голосуванні голова лічильної комісії по черзі називає прізвища депутатів ради. Депутат, прізвище якого оголошено, встає і заявляє про одну з таких своїх позицій словами: "за", "проти", "утримуюсь".

Напроти прізвища кожної особи у вказаному списку голова лічильної комісії відображає результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, голова лічильної комісії робить відмітку "відсутній".

Вказаний список із зазначенням дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування, результатів голосування (кількість осіб, які проголосували "за", "проти", "утрималось", та кількість осіб, які відсутні на пленарному засіданні) підписується всіма членами лічильної комісії.

Результати поіменного голосування з метою оприлюднення розміщуються в день голосування на дошці оголошень ради і всі результати поіменних голосувань зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.


4. Депутат.

Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Під час голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію чи проти неї або утримується. Депутат зобов’язаний здійснювати голосування особисто.

Під час встановлення результатів голосування до загального складу ради зараховують селищного голову, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховують його голос.

Депутат має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду та суті обговорюваних питань, складу органів, що утворюються або обираються радою, та кандидатур посадових осіб, що обираються, призначаються або затверджуються. Депутат звертається з запитами, бере участь у дебатах, вносить проекти рішень або поправки до них, виступає з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування.

Під час виступу на сесії депутат не повинен використовувати грубі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Якщо ж таке трапляється, головуючий має право зробити зауваження про недопустимість подібного і позбавити його слова.


5. Головування на сесії.

Селищний голова або депутат, який головує на засіданні сесії селищної ради, забезпечує виконання положень цього регламенту:

 • керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму та порядку її роботи;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у послідовності надходження їх записок секретареві ради;
 • надає слово для виступів у дебатах з питання, що обговорюється, особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;
 • має право, у необхідних випадках, за згодою депутатів продовжити час виступу;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;
 • проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради, та оголошує його результати;
 • на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які надійшли на голосування, уточнює їх зміст, нагадує, кою більшістю голосів може бути прийняте рішення;
 • за грубого порушення порядку засідання має право попросити залишити засідання порушника, який не є депутатом селищної ради;
 • дає відповідні доручення, пов”язані із забезпеченням роботи сесії, постійним комісіям та депутатам.

Голова засідання оголошує листи, що надійшли на адресу сесії, а за потреби організовує їх розгляд - у порядку, визначеному Законом.

Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням селищної ради. Перед їх припиненням голова засідання інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу та вже виступили. Депутат має право наполягати на своєму виступі, що виноситься на голосування.

За бажанням депутатів, які не виступили, тексти їхніх виступів можуть додаватися до протоколу сесії.

Після закінчення обговорення доповідачі та співдоповідачі мають право виступу з підсумковим словом.

За необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 3 хвилин, для виступів депутатів з короткими заявами та повідомленнями. Дебати щодо цих заяв чи повідомлень не відкриваються.


6. Прийняття рішень.

Селищна рада з питань, що обговорюються, приймає рішення в межах, наданих їй Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” ,забезпечує їх виконання, здійснює контроль за впровадженням цих рішень у життя.

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проектів рішень селищної ради проводиться після прийняття внесеного проекту рішення за основу.

Рішення селищної ради приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів ради, його підписує селищний голова, а в разі його відсутності- секретар селищної ради, а у випадку, передбаченому Законом (ст.46, п.10), депутат, який головував на засіданні.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший термін уведення цих рішень в дію.

Матеріали сесії селищної ради оприлюднюються на інформаційних стендах або в інший спосіб , а також доводяться до відома населення депутатами під час зустрічей з виборцями.

Рішення селищної ради надсилаються відповідним підприємствам , установам різних форм власності ,організаціям, службовим особам і офіційно оприлюднюються не пізніше п 'яти робочих днів після їх прийняття у порядку визначеному абзацом п 'ятим

Рішення селищної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, об’єднанням громадян, виконавчому комітетові селищної ради, а також окремим громадянам.


7. Протоколи сесій.

Кожна сесія селищної ради оформляється протоколом, який веде секретар селищної ради. У ньому зазначають такі відомості:

 • найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата та місце проведення сесії;
 • число депутатів, обраних до ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів на сесії;
 • порядок денний сесії, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача з кожного із питань;
 • прізвище, ініціали та номер виборчого округу депутатів, що виступили в дебатах, а також тих, хто вніс запити, та тексти їхніх виступів;
 • перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, що утримались від голосування.

До протоколу додається рішення, прийняті селищною радою, письмові запити депутатів, список запрошених на сесію депутатів, список відсутніх депутатів.

Протокол сесії селищної ради підписує селищний голова, у разі його відсутності- секретар селищної ради, а у випадку, передбаченому Законом, - депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.


Розділ ІV

Виконавчий комітет селищної ради

Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, який утворюється відповідною радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджує рада за пропозицією селищного голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом (ст.51,п3).

Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади- також підконтрольний районній державній адміністрації.

До складу виконавчого комітету селищної ради входить за посадою секретар відповідної ради. Депутати селищної ради до складу виконавчого комітету не входять.


Розділ V

Постійні комісії селищної ради

Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії селищної ради, затвердженим селищною радою.


Розділ VІ

Контрольна діяльність селищної ради

Селищна рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території селищної ради, та забезпечує дотримання законності.


Розділ VІІ

Дострокове припинення повноважень селищної ради

Повноваження селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

 • якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів, прав і свобод громадян;
 • якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін, встановлений Законом та цим регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження селищної ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму.

Після дострокового припинення повноважень селищної ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищної ради, порядок проведення яких визначається Законом України „ Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Логін: *

Пароль: *