Положення про постійні комісії

Затверджено
рішенням селищної ради
№ 1/8 від 12 листопада 2015 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії
Колківської селищної ради шостого скликання

 

І. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, порядок їх утворення

1. Організація і робота постійних комісій Колківської селищної ради здійснюється на підставі Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні„ та „Про статус депутатів місцевих рад”, регламенту роботи Колківської селищної ради і цього положення.

2. Постійні комісії ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради. Депутат селищної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

4. Селищний голова не може бути обраний до складу постійних комісій.

5. Основними завданнями постійних комісій селищної ради є:

 • розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;
 • підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;
 • сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної чи селищної рад;
 • сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях селищної ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності селищної ради як органові влади на селі та вирішенню питань територіальної громади.

6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням селищної ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень селищна рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

7. Постійні комісії селищної ради відкритим голосуванням обирають секретаря комісії.

8. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

9. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рішення постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

10. Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради.

 

ІІ. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії селищної ради:

1. За дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки.

3. Перевіряють виконання рішень селищної ради, контролюють у межах повноважень ради дотримання законодавства.

4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.

5. Вивчають за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або власною ініціативою діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках- на розгляд ради або виконавчого комітету.

 

ІІІ. Права і обов'язки комісій

1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців.

3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.

5. Член постійної комісії зобов”язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.

 

IV. Порядок роботи постійних комісій

1. Постійні комісії селищної ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи селищної ради.

2. Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату селищної та районної рад.

4. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

5. Усі питання в постійної комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії).

6. Голова постійної комісії:

 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;
 • забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об”єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

7. Секретар комісії:

 • повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;
 • веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;
 • стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

8. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

 

V. Основні напрями діяльності постійних комісій селищної ради

1. Комісія з питань бюджету  фінансів та використання майна територіальної громади селища:

 • попередньо розглядає проекти планів та програм соціально економічного та культурного розвитку території селищної ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;
 • здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;
 • проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;
 • контролює надходження до бюджету, в т.ч.за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;
 • вносить селищній раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності.

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

2. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства, благоустрою, будівництва, правопорядку, торгівельного і побутового обслуговування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту:

 • розробляє перспективні плани охорони довкілля;
 • здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;
 • аналізує стан побутового і торгівельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;
 • аналізує стан правопорядку в селищі;
 • аналізує стан освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;
 • бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;
 • вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;
 • бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;
 • аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;
 • готуєпропозиції щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку.

3. Комісія з питань регулювання земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища:

 • бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції селищної ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;
 • бере участь у підготовці і винесення на розгляд ради припозицій щодо вилучення, а також надання під забудову для інших потреб земель, що перебувають і власності територіальної громади;
 • підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
 • погоджує проекти землеустрою.

Логін: *

Пароль: *